Logo

OMC Johnson Evinrude Model Guide

img
< Previous Page  Next Page >
COMMERCIAL OUTBOARDS 1977-1999
25RSYM
1987
15 HP Models
12 HP Models
Model Number
Year
Model Number
Year
25RWCU / 25RWLCU
1987
15RSP / 15RSLP
1982
12R78S / 12RL78S
1978
25KCLC
1988
15RSH / 15RSB
1983
12RXL78S
1978
25RSYZ
1988
15RSLH / 15RSLB
1983
12800S
1978
25RSZ / 25RSLZ
1988
15RPT / 15RPLT
1991
12802S
1978
25RWA / 25RWLA
1988
15RPY / 15RPLY
1992
12803S
1978
25RPD
1989
15RPA / 15RPLA
1993
12K79S / 12KL79S
1979
25RSD / 25RSLD
1989
15RPK / 15RPLR
1994
12KXL79S
1979
25RSYD
1989
15RSG / 15RSLG
1994
12R79C-R
1979
25RWK / 25RWLK
1989
15KCJ / 15KCLJ
1995
12RL79C-R
1979
25RPR
1990
15RPS / 15RPLS
1995
12RXL79R
1979
25RSR / 25RSLR
1990
15RSW / 15RSLW
1995
12900R
1979
25RWES / 25RWLES
1990
15KCN / 15KCLN
1996
12902C-R
1979
25RPE
1991
15RPG / 15RPLG
1996
12903C-R
1979
25RPLE
1991
15KCF / 15KCLF
1997
12910S
1979
25RSE / 25RSLE
1991
15RPW / 15RPWL
1997
12912S
1979
25RWEI / 25RWLEI
1991
15KCO / 15KCLO
1998
12913S
1979
25RPU / 25RPLU
1992
15RPC / 15RPLC
1998
12KCCSC
1980
25RSLU
1992
15WREE / 15WRLEE
1999
12KCLCSC
1980
25RWEN / 25RWLEN
1992
12KCXCSC
1980
25RPJ / 25RPLJ
1993
12RSCSA
1980
25RSLJ
1993
25 HP Models
Model Number
Year
12RSLCSA
1980
25RWET / 25RWLET
1993
25RS78C / 25RSL78C
1978
12RSXCSA
1980
25RPN / 25RPLN
1994
25832C
1978
25RSLN
1994
25833C
1978
25RWER / 25RWLER
1994
14 HP Models
25RS79R / 25RSL79R
1979
Model Number
Year
25FPF
1995
25932R
1979
14RSR-2
1981
25RPF / 25RPLF
1995
25933R
1979
14RSLR-2
1981
25RSLF
1995
25RSCSA / 25RSLCSA
1980
14RSE / 14RSLE
1982
25RWEO / 25RWLEO
1995
25RSA / 25RSLA
1981
14RSU-J
1983
25FPO
1996
25RWCI / 25RWLCI
1981
14RSLU-J
1983
25RPO / 25RPLO
1996
25RPH / 25RPLH
1982
14RSYU-J
1983
25RSLO
1996
25RSK / 25RSLK
1982
14RSN / 14RSLN
1984
25RWED / 25RWLED
1996
25RWCN / 25RWLCN
1982
14RSYN
1984
25FPV
1997
25RSS / 25RSLS
1983
14RSF / 14RSLF
1985
25RPV / 25RPLV
1997
25RWCT / 25RWLCT
1983
14RSYF
1985
25RSLV
1997
25RPB / 25RPLB
1984
14RSQ / 14RSLQ
1986
25RWEU / 25RWLEU
1997
25RSG-2 / 25RSLG-2
1984
14RSYQ
1986
25RPP / 25RPLP
1998
25RSYG / 2
1984
14RSV / 14RSLV
1987
25WREE / 25WRLEE
1999
25RWCR / 25RWLCR
1984
14RSP / 14RSLP
1988
25KCS / 25KCLS
1985
14RSH / 14RSLH
1989
35 HP Models
25RSW / 25RSLW
1985
14RSB / 14RSLB
1990
Model Number
Year
25RSYW
1985
14RST / 14RSLT
1991
35RSP / 35RSLP
1981
25RWCO / 25RWLCO
1985
35RSH / 35RSLH
1982
25KCG / 25KCLG
1986
35RWEC / 35RWLEC
1998
25RSC / 25RSLC
1986
25RSYC
1986
25RWCD / 25RWLCD
1986
25KCW / 25KCLW
1987
25RSM / 25RSLM
1987
33

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.