Logo

Boat Molding & Rub Rails

1-3 of 3

FLEXIBLE VINYL RUB RAIL (Taco Metals)

FLEXIBLE VINYL RUB RAIL (Taco Metals)

V11-2423BKA50-1 - Black Vinyl, 1-7/8 Inch X 1-1/16 Inch, 50 ft., Uses V12-0003 Insert
V11-3161BKA50-1 - Black Vinyl, 1-1/8 Inch X 1-1/4 Inch, 50 ft., Uses V22-3162 Insert
V11-3447BKA50-1 - Black Vinyl, 1-1/4 Inch X 15/16 Inch, 50 ft., Uses V12-0003 Insert

1-3 of 3